Bloggen med perspektiv från Strängnäspolitiken

onsdag 5 oktober 2011

Respektlös hantering av återremiss

Vid kommunfullmäktigesammanträdet den 26.9 beslutades efter en lång debatt att utredningen om att bygga om Paulinska konsertsalen till plenisal skulle återremitteras för att ta fram andra utnyttjandegruppers behov av konsertsalen. Beslutsunderlaget till KF handlade enbart om behoven av att bygga om och anpassa konsertsalen till plenisal. Ingenting om andra gruppers behov av salen nämndes trots att det är den enda sal i kommunen (förutom domkyrkan) som kan användas till konserter för 250 åhörare. I ett möte i mars efter ett intensivt motstånd från körer och orkesterförening hade KF's ordförande Lotta Grönblad lovat att inget skulle göras utan att föreningar och utövare fick vara med i planeringen. Av detta fanns inget med i beslutsunderlaget och inga kontakter hade tagits. Därför yrkade jag på återremiss i KF och fick med mig hela oppositionen (utom SD).
En vecka efter KF kommer ärendet åter upp i kommunstyrelsen för beslut. Denna gången har man lagt till en mening: "Aktuella utövares behov kommer att utredas och tillgodoses i möjligaste mån i den kommande projekteringen av konsertsalen".
En återremiss enligt lagstiftarnas intentioner innebär att "skapa större utrymme för samtal och samråd och att bidra till att ett ärende blir allsidigt belyst" (prop 2001/02:08, s 78). Majoriteten anser att genom att lägga till en mening om att man i möjligaste mån kommer att lyssna på användarna av konsertsalen så har man bidragit till att beslutsunderlaget blir allsidigt belyst.
Detta är av majoriteten respektlöst mot de grupper som nu känner sig överkörda, det är också en respektlös hantering av demokratiskt fattade beslut i KF! I beslutet utgår man från att en ombyggnad skall projekteras utifrån KF's sammanträdesbehov högst 10 gånger om året medan körer, musiker och konsertpublik skall finna sig i att det blir en plenisal som "i möjligaste mån" kan användas för det som den ursprungligen är byggd för nämligen konserter.
Kampen för konsertlokalen är inte över. Jag och alla andra kulturälskande medborgare kommer att fortsätta att kämpa för att vi ska ha möjlighet att få lyssna på konserter även i Strängnäs kommun!
Nästa evenemang i konsertsalen är den stora körbataljen den 15.10 kl 16.00 för tredje året i rad. Vi får hoppas att det inte är sista gången

fredag 26 augusti 2011

Restaurangmoms?

Regeringen kommer att lägga ett förslag med en sänkning av restaurangmomsen till 12%. Det skulle innebära ett skattebortfall på cirka 5 miljarder till staten. Jag tycker att det är tveksamt om restaurangmoms är en så högprioriterad fråga att man väljer att driva igenom den just nu. KD's förslag om att sänka pensionsärsskatten och göra inkomst av pension och inkomst av arbete mer likställt låter som en betydligt angelägnare fråga och har dessutom en rättviseaspekt. Pension är faktiskt uppskjuten lön och borde beskattas som sådan. Jag har svårt att se varför restaurangbesöken skall vara så mycket viktigare att staten är beredd att avstå 5 miljarder till förmån för krogbesökarna.

fredag 3 juni 2011

Kommunfullmäktige i Åkers Folkets Hus

Folkets Hus i Åker är åter i blickpunkten. Fina samlingslokaler står tomma eller utnyttjas dåligt. Samtidigt är Folkets Hus en viktig samlingspunkt för bygden som måste få ett nytt innehåll när föreningslivets behov sviktar. Ett förslag diskuteras att kommunen hyr lokaler i Folkets Hus för kommunala behov. Hyresintäkten skulle också vara en inkomstförsäkring för den nya ägaren att utveckla nya aktiviteter. Dock har kommunen inte kunnat presentera tillräckliga behov som motiverar hyreskostnader för flera hundra tusen kronor per år. Samtidigt pågår en utredning om att söka nya lokaler för kommunfullmäktige i Strängnäs. En ombyggnad av Paulinska konsertsalen är föreslagen, vilket kommer att innebära att konsertsalen kommer att ha begränsad användning som just konsertlokal. En ombyggnad beräknas kosta flera miljoner kronor för att anpassas till kommunfullmäktiges behov en gång i månaden.
Onödigt och dyrt tycker jag. Varför inte förlägga kommunfullmäktiges sammanträden till Åkers Folkets Hus? Lokalerna är utmärkta för detta ändamål. Vi slipper bygga om konsertsalen och kan få valuta för hyreskostnaden av Folkets Hus. Samtidigt sätter det fokus på Åker som en av centralorterna i kommunen. Det finns inget självändamål i att Strängnäs stad måste ha kommunfullmäktige varje månad. Det blir en win-win-situation för alla: Kommunen (och skattebetalarna) spar pengar, Åkers Folkets Hus får fler funktioner och Åker kommer mer i centrum samt att vi får behålla Paulinska konsertsalen.

tisdag 31 maj 2011

Busstrafik till Stockholm?

På senare tid har flera propargerat för att arbeta för att införa busstrafik som komplement till tågtrafiken till Stockholm. Ett beslut om detta togs också på kommunfullmäktige den 30 maj, där ett medborgarförslag om detta tillstyrktes.
Jag är mycket tveksam till att Strängnäspolitiker börjar arbeta för att återinföra busstrafik till Stockholm. Vi har satsat åtskilliga miljoner av skattebetalarnas pengar på tågtrafiken på Svealandsbanan. Den fungerar inte perfekt men vi måste se till att fortsätta ställa krav på SJ att förbättra trafiken. Mycket har gjorts, bättre underhåll, fler mötesspår och den stora satsningen på Citytunneln genom Stockholm. Den blir visserligen inte färdig förrän 2017 men redan nu kan mycket mer göras för att underlätta för pendlarna till Stockholm. Att i detta läget tappa fokus och istället ägna kraft åt busstrafik anser jag försämrar möjligheterna till bättre tågtrafik på Svealandsbanan. Det är enbart i samarbete med våra grannkommuner, Nykvarn och Eskilstuna, som vi gemensamt kan påverka SJ till bättre trafik.
Busstrafik till Stockholms city tar minst dubbelt så lång tid som tågen och är således inget alternativ för flertalet pendlare. Det är osäkert om det över huvud taget finns någon efterfrågan på denna trafik, likväl vill politiker i Strängnäs satsa på detta utan att ens ha gjort en analys av behoven eller vilka kostnader det skulle medföra.
Busstrafik från Strängnäs och Läggesta till de stora arbetsplatserna i Södertälje, Astra och Scania, är viktig och finns redan idag. Den är också anpassad till arbetstiderna i Södertälje. Denna förbindelse tar en timma från Strängnäs. Om bussen fortsatte till Stockholm i rusningstrafik så skulle restiden bli närmare två timmar.
Vi behöver istället några direkta tågförbindelser till Stockholm C. Detta skulle ge 30 minuter i restid från Strängnäs och vara synnerligen intressant för Strängnäspendlare. Vidare behöver vi fler förbindelser på kvällstid för att kunna utnyttja Stockholms nöjes- och kulturutbud. Med förslag om satsning på bussförbindelser riskerar vi att splittra oss och missa möjligheten till en bättre utvecklad tågtrafik.

måndag 7 mars 2011

Demokrati a la Grönblad

På Strängnäs kommuns hemsida kan vi läsa att Strängnäs kommun ska få en ny plenisal i Paulinska konsertsalen. Den ska byggas om och anpassas till kommunfullmäktiges behov med voteringsanläggning, datoruppkoppling och ljud- och ljusanläggning. Av informationen låter det som om det redan är klart och beslutat.

Av Lotta Grönblads insändare i Strängnäs tidning den 5 mars får vi veta att vi som utnyttjar konsertsalen är en kulturelit som missunnar andra grupper att få tillgång till denna sal.
Samtidigt säger Lotta G att "kultureliten" skall bjudas in och få komma med synpukter. Det är en märklig beslutsgång där man först tillsätter en arbetsgrupp utan att det finns några formella eller demokratiska beslut om detta. Därefter ska "kultureliten" få möjlighet att komma med synpunkter när förslaget är färdigberett! Man lägger ut det på hemsidan som om det är klart att så här skall det bli och Lotta G uttalar sig självsäkert i tidningen om att detta kommer att bli så bra för alla parter. Detta säger hon med en bestämdhet utan att över huvud taget ha rådfrågat varken "kultureliten" eller experter på akustik.
Är det detta som är närdemokrati á la Lotta G? Vi känner igen arbetssättet från tidigare förslag i skolfrågor där Lotta också har varit pådrivande. Detta visar inte bara på nonschalans mot medborgarna, det är i bästa fall okunnigt, i värsta fall ett förakt mot de grupper som är kulturutövare och i behov kommunens stöd. Det är också ett resursslöseri att utnyttja kommunens tjänstemän till att göra utredningar av förslag som inte är demokratiskt förankrade och som därmmed riskerar att få göras om när protesterna blir för höga. Det är inte undra på att politikerföraktet breder ut sig när politikernas behov i form av arvodeshöjningar och lokaler med påkostad utrustning har högre prioritet än folkets rättmätiga krav på lokaler för kulturändamål.
Protestera mot förslaget genom att skriva på de protestlistor som kommer att läggas ut i affärerna i Strängnäs Centrum.

onsdag 26 januari 2011

Strängnäs blir utan konsertsal

Strängnäs kommun har en enda lokal som lämpar sig för konserter, det är Paulinska konsertsalen. Den har plats för cirka 250 åhörare och har efter en ombyggnad på 90-talet en bra akustik, lämpad för konserter med kör och orkester. Nu finns ett förslag om att denna enda lokal för musikkultur i kommunen skall byggas om till sammanträdeslokal för kommunfullmäktige! Detta är ett dråpslag mot kulturlivet och de ideella föreningar som ägnar sig åt musik eller andra former av framföranden. Roggekören (där jag är medlem), Lövsångarna och Orkesterföreningen övar varje vecka på skilda tider i lokalen. Dessutom har vi flera konserter varje år. Dessa konserter är helt avgörande för föreningarnas ekonomi eftersom vi inte får några kommunala bidrag.
Nu vill den politiska majoriteten att lokalen skall byggas om och att antalet åhörare skall minskas från 250 till cirka 120. Det innebär ett bortfall på 10.000 till 15.000 kronor per konserttillfälle för de ideella kör- och orkesterföreningarna. Dessutom innebär ombyggnaden att akustiken skulle försämras och kanske omöjliggöra musikaliska framträdanden.
Det är skandalöst att en kommun som kallar sig för kulturkommun inte kommer att ha en enda lokal för konserter. Man hotar även körernas framtid genom att inte ge dem möjlighet att framföra konserter. Majoriteten i Strängnäs kommun har visat att man tycker det är viktigare att politikerna har flera möteslokaler än att kommuninvånarna har en enda konsertlokal. Att bygga om Djäknehallen, där KF håller sina månadsmöte idag, eller att utnyttja Gyllenhjelmssalen i kommunhuset skulle säkert vara betydligt billigare för skattebetalarna och vi skulle få ha kvar möjligheten att även i framtiden kunna njuta av musikaliska framträdanden i en konsertsal värd namnet. Ompröva därför beslutet och satsa på kulturen. Det lönar sig i längden!